תנאי שימוש למשתמש באפליקציה ובאתר

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ (להלן: "החברה") מחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו https://cobra-studio.co.il (להלן: "האתר").

אנו מברכים אותך  על הצטרפותך לאתר. על מנת להשתמש באתר, עליך לאשר את תנאי השימוש ותנאי הגנת הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות שימוש זו. קבלת שירות מהחברה באמצעות האתר כפופה לאמור להלן.

אתר "קוברה סטודיו" הינו אתר המציג שירותים ומוצרים שונים לאבזור הרכב (חלקם מקוריים וחלקם תואמים כמפורט לצד כל מוצר) אשר חלקם מיוצרים וחלקם משווקים על ידי החברה, וביניהם מערכות מיגון לרכב, מערכות נוחות ובטיחות, מערכות תקשורת ומערכות מולטימדיה (להלן בהתאמה: "המערכות" ו- "השירותים") והכל בהתאם לאמור לצד כל אחד מהמוצרים ובעלון למשתמש שלו, בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

יובהר, כי התאמת המערכות והשירותים תלויים בדגם הרכב ו/או סוג הרכב ו/או סוג המערכות שיותקנו וייתכן כי חלק ו/או כל הפונקציות ו/או חלק ו/או כל השירותים לא יהיו פעילים ברכב הלקוח.

השירותים מוענקים ללקוח, בעל הרכב אשר התקשר עם החברה לצורך התקנת המערכות ו/או השירותים ופרטיו רשומים בשרת החברה, והוא רשאי לקבל שירות מאת החברה, כאמור בתנאי שימוש אלה (להלן בהתאמה: "הלקוח" ו/או "המשתמש").

החברה רואה בהסכמתך לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") כהסכם מחייב בין הצדדים בעצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת תכנית ואפליקציות הקשורות לשירותים, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים בו.

תנאי שימוש אלה מוסיפים ומשלימים את האמור בכל הסכם התקשרות אשר ייחתם אל מול הלקוח.

הרישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לגלוש באתר על-גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) (גרסה 12 ומעלה) ו- Android (גרסה 4.3 ומעלה) (להלן: "המכשיר הנייד"), וכן לגלוש באתר ממחשבך הנייד / הנייח לצורך שימושך האישי בלבד (להלן: ה"רישיון"). ניתן לגלוש באתר באמצעות מכשיר נייד אשר תואם את דרישות השירותים.

החברה אינה אחראית לכך כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו ייתמכו ביחס לכל סוגי המכשירים, לרבות המכשירים אשר הוזכרו לעיל.

שימוש באתר

כל משתמש רשאי להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש, הינו מעל גיל 18 וכשיר משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 להתקשר בהסכם עם החברה ובתנאי שימוש אלה ו/או להתחייב משפטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האתר) או את הוראות הדין, או במקרה של פגיעה או ניסיון לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם נחסמה גישתך לאתר כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהיכנס/להירשם (ככל ויש צורך בכך) באתר ללא אישור החברה באופן פרטני לכך, בין אם על ידי שם משתמש אחר ו/או זהות אחרת ו/או באמצעות אחרים. לתשומת לבך כי כניסה / רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

השירותים המוצעים באתר החברה דרושים התקשרות אל מול מוקד השירות של החברה והזמנתם. כל עוד לא בוצעו פעולות אלו לא ניתן יהא לתת שירותים כלשהם המוצעים באתר.

כללי שימוש למשתמש

השימוש באתר הינו שימוש שנועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באתר. חל איסור לעשיית שימוש מסחרי באתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו במסכי האתר.

במסגרת השימוש באתר יש להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים באתר, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers ) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ובזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר ו/או האופן שבו הוא פועל; (ד) יצירת יצירות נגזרות , עדכוני גרסה , התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האתר; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ושל צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ולשירותים המוצעים בו, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר והשירותים המוצעים בו, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידי החברה, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים וכל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים וצדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באתר; (ח) העברה באמצעות האתר והשירותים המוצעים בו של כל וירוס מחשב, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (ט) העברה מסר פרסומי באמצעות האתר (Spam); (י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה; וכן (יא) שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי והמלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא בחשבון (במידה ויש כזו), קוד האימות; (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האתר על המכשיר הנייד של המשתמש או במסגרת החשבון; (3) שימוש של כל צד שלישי באתר בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנו השירותים (להלן :"גניבת המכשיר"); יש להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או בשירותים של החברה המותקנים על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:info@cobra-studio.co.il או בטלפון 03-6911124.

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את השירותים המוצעים באתר. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באתר ובשירותים המוצעים בו.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

 

הפסקת השירותים

השירותים המוצעים באתר יסופקו כאמור רק לאחר שיחה עם מוקד שירות הלקוחות, רישום במערכת ומסירת פרטי אשראי לחיוב, בהתאם לתעריפי החברה המוצעים בעת ההתקשרות ו/או תעריף אחר שייקבע על ידה ובהתאם למוצר שנרכש על ידי המשתמש. המשתמש רשאי בכל עת לסיים את תקופת השירות, בהתאם להסכם האישי שלו ולתנאים שנקבעו בו אל מול החברה.  

על מנת להפסיק את אחד השירותים שבהם התקשר המשתמש עם החברה, על המשתמש לפנות לחברה ולמסור הודעת ביטול בכל אמצעי תקשורת, לרבות בעל פה, בכתב, באמצעות מכתב בדואר רשום/דואר אלקטרוני/פקס. השירות והחיוב בגינו יסתיימו בהתאם להסכם האישי של הלקוח, למידע שנמסר לו בעת ההתקשרות מול מוקד שירות הלקוחות ובהתאם לשירות אותו רכש.

הפסקת דמי התשלום החודשי תעשה אך ורק על ידי הלקוח ( להלן: "הודעת הביטול"). בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם ההודעה נמסרה בעל פה פרט מזהה נוסף.

במידה והותקנו אפליקציות הנוגעות לשירותים המוצעים באתר על חשבונך, דע לך שאם לא תימחק האפליקציה ממכשירך ייתכן והאפליקציה תמשיך לאסוף נתונים אודות משכירך – על כן, באחריותך לוודא שהאפליקציה אכן נמחקה ממכשירך לצמיתות. במקרה וניתנה הרשאה למשתמש נוסף לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי החברה וכן לשלוט על רכבך, על הלקוח בלבד לפנות למוקד החברה ולבקש להפסיק את השימוש באפליקציות ובשירותים המקושרים לרכבו.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שנמסר לחברה, בשלב הרישום לאתר או לשירותים המוצעים בו באמצעות הזנת פרטים ו/או בהרשמה לחשבון ו/או ביחס להתקשרות המשתמש מול החברה, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה:"המידע" ו – "מאגר המידע"(.

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, השינוי יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.

שמירה ושימוש בנתונים כאמור יהיו כפופים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת כאן.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מולט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד'.

החברה מיישמת באתר ובאפליקציות והשירותים המוענקים על ידה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך, המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

שימוש במידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בו, לרבות להעדפות משתמש, כפי שמשתקף מניתוח המידע שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי הנאגר אצלה ליצירת קשר בעת הצורך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שנמסרו בעת הרישום בקשר לשימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים השונים של החברה ו/או האפליקציות המופעלות על ידה.

בנוסף, החברה תעשה שימוש במידע האישי בכדי לשלוח למשתמש מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, מוצרים ו/או שירותים נוספים מסוג השירות נשוא ההסכם שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, מכל החברות השייכות לחברה שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בכתובת info@cobra-studio.co.il.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחו, לשיפור מבנה האתר והשירותים הניתנים על ידי החברה המוצעים בו וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש של משתמשי האתר והשירותים המוצעים בו, באופן שלא יזהה את לקוחות האתר ו/או השירותים המוצעים בו באופן אישי.

החברה תשתמש בכל מידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות החברה ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף בנוסף למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המתפרסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמשים בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר החברה היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד של המשתמש. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או השירותים אותם בחרת באמצעות המערכות המותקנות על מכשיר הנייד של המשתמש.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בעת השימוש באתר ובאפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו/או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של המשתמש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ולאפליקציה.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

הודעות " Push"

החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה (הודעות ה-Push שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה.

במסגרת השימוש באתר, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שעל גביו מותקנים שירותים של החברה לגבי משתמש שביקש לקבל את השירותים, הודעות Push באמצעותן יוכל המשתמש להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי המשתמש עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והשירותים המוצעים על ידה. הודעות ה-Push  תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.

הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push  עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות המכשירים שברשותך.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באתר ובכל הכלול בו כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ולחלק מהשירותים המוצעים בו, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר וחלק מהשירותים המוצעים בו, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת השימור באתר ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תנאיי שירותים נוספים

השירותים המוצעים באמצעות החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים באמצעות החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפני המשתמש תנאים נוספים במסגרת השימוש באתר או במוצרים הנלווים לשירותים המוצעים בו (לדוגמא: אפליקציות) תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר והשירותים המוצעים בו בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר וחלק מהשירותים הנלווים לו מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאתר או חלק מהשירותים המוצעים על ידי החברה לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.

למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.

החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים המוצעים באתר והמוצרים הנלווים להם ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהו ו/או בשירותים המסופקים בו (לרבות אפליקציות התומכות בחלק מהשירותים) או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים והשירותים שסופקו והועברו לצדדים שלישים, ספקי השירותים מטעמה, לכל נזק, או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה והאתר ו/או משימוש בשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה למעט מה שהוסכם במפורש בתנאי השימוש.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יצוין כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האתר ו/או השירותים הנלווים לו. המשך שימוש המשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר האתר והשירותים הניתנים בו ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: info@cobra-studio.co.il.